Хичээлийн нэр Шалгуулагч Авах оноо Авсан оноо Гүйцэтгэл A B C D F Стандарт
хангалт
AB хувь