images

25 10 2017

АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ТӨСЛӨӨС

Ур чадварын болон онолын тест боловсруулах сургалт нь гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг ашиглан чадамжийн нэгжийн хүрээнд ур чадварын болон онолын тестийг зорилтот 3 салбарын (Зам, Барилга, ХАА-н) 15 мэргэжлийн хүрээнд хийх онол, арга зүйг эзэмшүүлэх, түүнчлэн сургалтын хөтөлбөр, материал боловсруулахад шаардлагатай үнэлгээний стратеги, шалгалтын материал боловсруулах аргазүй болон практик аргачлалд сургах, гарын авлагаар хангах,  зорилготой.

 

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбарын үнэлгээ, гэрчилгээжүүлэлтийн тогтолцоог боловсронгуй болгох, хэрэгжилтийг хангах зорилтын хүрээнд салбарын үнэлгээ, гэрчилгээжүүлэлтийн үйл явцийг сайжруулах, хэрэгжилтийн зөвлөмж боловсруулах, МБС-ын Үнэлгээний төвийг бэхжүүлж, чадавхжуулах болон бүс орон нутат үнэлгээ, гэрчилгээжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулах механизм бүрдүүлэх, төслийн зорилтот салбарын 15 мэргэжлээр  үнэлгээний материал, даалгавар боловсруулах зэрэг ажлуудыг хийлээ.

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *